Skip to content

TERMS & CONDITIONS.

24-07-2020

Algemene voorwaarden Sawa Marketplace Growth B.V.

De besloten vennootschap Sawa Marketplace Growth B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74331159 en is gevestigd aan het Bilderdijkkade 60, 1053 VN te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: een Consument of Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Sawa Marketplace Growth B.V.
 4. Diensten: de diensten die Sawa Marketplace Growth B.V. aanbiedt zijn het geven van advies op gebied van brandbuilding alsmede het aanbrengen van wijzigingen aan de pagina op Amazon en het bemiddelen tussen Opdrachtgever en derden.
 5. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten van Sawa Marketplace Growth B.V.
 6. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Sawa Marketplace Growth B.V. ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 8. Website: de website die Sawa Marketplace Growth B.V. gebruikt is wearesawa.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sawa Marketplace Growth B.V., elke overeenkomst tussen Sawa Marketplace Growth B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door Sawa Marketplace Growth B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sawa Marketplace Growth B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Sawa Marketplace Growth B.V. is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Sawa Marketplace Growth B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Sawa Marketplace Growth B.V. is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Sawa Marketplace Growth B.V. het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Sawa Marketplace Growth B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Sawa Marketplace Growth B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de informatie en/of gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Levertijden in het aanbod van Sawa Marketplace Growth B.V. zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sawa Marketplace Growth B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en deze door Opdrachtgever is ondertekend.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Sawa Marketplace Growth B.V., zal Sawa Marketplace Growth B.V. de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Sawa Marketplace Growth B.V. is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Sawa Marketplace Growth B.V. zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten en/of gemaakte uren, alsmede het overeengekomen voorschot in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Sawa Marketplace Growth B.V. een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Sawa Marketplace Growth B.V. kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Sawa Marketplace Growth B.V. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd een overeenkomst tussentijds op te zeggen indien dit overeengekomen is. Opdrachtgever blijft onverminderd verplicht een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten met inbegrip van de overeengekomen aanbetaling te voldoen.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Sawa Marketplace Growth B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs voor de dienstverlening is overeengekomen, zal Sawa Marketplace Growth B.V. Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sawa Marketplace Growth B.V. zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het openstaande bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd. Een voorschot van 50% van het totaal overeengekomen bedrag (afhankelijk van het gekozen pakket) is in ieder geval verplicht indien Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten. Slechts bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Sawa Marketplace Growth B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. De factuurdatum betreft de dag van oplevering van de overeengekomen dienst(en), tenzij door Sawa Marketplace Growth B.V. expliciet anders is bepaald.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sawa Marketplace Growth B.V.. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Sawa Marketplace Growth B.V. een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Sawa Marketplace Growth B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 8. Sawa Marketplace Growth B.V. is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Sawa Marketplace Growth B.V. kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 9. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Sawa Marketplace Growth B.V. gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Sawa Marketplace Growth B.V. in het geval Opdrachtgever een Bedrijf betreft zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Sawa Marketplace Growth B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sawa Marketplace Growth B.V. zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De dienstverlening van Sawa Marketplace Growth B.V. ziet op verbeteren en/of (anders) inrichten van de bestaande pagina(s) van Opdrachtgever op Amazon. Het verbeteren ziet op het gebruiken van in het verleden toegepaste werkwijzen c.q. strategieën, maar geen geeft garantie voor het daadwerkelijk aanbrengen van verbeteringen in de pagina(s) van Opdrachtgever, noch op eventuele te behalen verhoogde omzet van Opdrachtgever.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Sawa Marketplace Growth B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Sawa Marketplace Growth B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Sawa Marketplace Growth B.V. dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.
 5. Sawa Marketplace Growth B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De offerte op basis waarvan Sawa Marketplace Growth B.V. haar werkzaamheden uitvoert is leidend. Opdrachtgever heeft slechts recht op één kosteloze aanpassingsronde. Sawa Marketplace Growth B.V. zal vervolgens naar aanleiding van de feedback van Opdrachtgever eventuele aanpassingen verrichten en de odpracht aan de hand van de opmerkingen opleveren. Indien nadere aanpassingsrondes wenselijk zijn, dienen de (meer)kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever te komen. Een en ander wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.
 7. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Sawa Marketplace Growth B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 8. Sawa Marketplace Growth B.V. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 9. Sawa Marketplace Growth B.V. heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of opgestelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit indien daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 10. Sawa Marketplace Growth B.V. verricht expliciet geen werkzaamheden met betrekking tot het beschermen van het merk van Opdrachtgever “Brandprotection”. Sawa Marketplace Growth B.V. kan slechts informeren en adviseren over eventuele benodigde maatregelen en/of controleren (al dan niet in samenwerking met een derde) of de merken van Opdrachtgever door een derde (onrechtmatig) gebruikt worden.
 11. Opdrachtgever dient zelf haar bedrijf bij Amazon te registreren. Sawa Marketplace Growth B.V. doet dit nimmer voor Opdrachtgever, doch kan zij hierin aanwijzingen geven. Opdrachtgever blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren bij Amazon. Vanaf het moment dat de registratie door opdrachtgever is gedaan, kan Sawa Marketplace Growth B.V. haar werkzaamheden vervolgen.
 12. Indien overeengekomen kan in overleg met Opdrachtgever de betreffende KPI's worden vastgesteld en worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening kan Opdrachtgever Sawa Marketplace Growth B.V. gebruikerstoegang verlenen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond kan de Opdrachtgever deze gebruikersrechten aanpassen dan wel verwijderen.
 13. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van betalingen ten behoeven van de diensten van Amazon.

Artikel 10 – Ontwerp en advies

 1. Sawa Marketplace Growth B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of ontwerp opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Sawa Marketplace Growth B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Verleende ontwerpen en adviezen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever en de medewerking van Opdrachtgever.
 4. Sawa Marketplace Growth B.V. zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Sawa Marketplace Growth B.V. voert het verlenen van ontwerpen en adviezen uit conform de in de branche geldende normen en geeft in beginsel geen garantie op eventueel te behalen resultaten.

Artikel 11 – (Op)levering

 1. De (op)leveringstermijn van een ontwerp en/of advies bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Sawa Marketplace Growth B.V. bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Sawa Marketplace Growth B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Sawa Marketplace Growth B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien Sawa Marketplace Growth B.V. tijdens zijn (verleende) diensten vertraging oploopt deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.
 3. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten van Sawa Marketplace Growth B.V. te vergoeden. 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

 1. Sawa Marketplace Growth B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sawa Marketplace Growth B.V. de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan hello@wearesawa.com.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sawa Marketplace Growth B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Sawa Marketplace Growth B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Sawa Marketplace Growth B.V. op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting

 1. Sawa Marketplace Growth B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde adviezen, ont­werpen en (communicatie)concepten, ideeën, tekeningen, teksten, alsmede in het bijzonder de van Sawa Marketplace Growth B.V. afkomstige moodboards en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de in lid 1 genoemde zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Sawa Marketplace Growth B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Sawa Marketplace Growth B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Sawa Marketplace Growth B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Sawa Marketplace Growth B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Sawa Marketplace Growth B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Sawa Marketplace Growth B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Sawa Marketplace Growth B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Sawa Marketplace Growth B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Sawa Marketplace Growth B.V., is Sawa Marketplace Growth B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Sawa Marketplace Growth B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Sawa Marketplace Growth B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Sawa Marketplace Growth B.V. in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Sawa Marketplace Growth B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Sawa Marketplace Growth B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 3. Sawa Marketplace Growth B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Sawa Marketplace Growth B.V. geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade, vertragingsschade en renteschade.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Sawa Marketplace Growth B.V. beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Sawa Marketplace Growth B.V. wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Sawa Marketplace Growth B.V. overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld is Sawa Marketplace Growth B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Sawa Marketplace Growth B.V. haar eigen advies .
 7. Sawa Marketplace Growth B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 8. Sawa Marketplace Growth B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sawa Marketplace Growth B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Sawa Marketplace Growth B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Sawa Marketplace Growth B.V. geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Sawa Marketplace Growth B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sawa Marketplace Growth B.V. binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 11. De aansprakelijkheid van Sawa Marketplace Growth B.V. eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Sawa Marketplace Growth B.V. gemaakte ont­werpen, concepten, ideeën, tekeningen, teksten en meer worden overgedragen aan Opdrachtgever zodra Opdrachtgever de verschuldigde vergoeding volledig heeft voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever toegestaan om wijzigingen aan te brengen zodra Opdrachtgever de eigendom heeft verkregen over de intellectuele eigendomsrechten.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sawa Marketplace Growth B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Opdracht­gever verplicht zich de in lid 1 genoemde producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sawa Marketplace Growth B.V. rusten slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet aan derden ter beschikking te stellen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Sawa Marketplace Growth B.V. is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden of verwijderen.
 5. Sawa Marketplace Growth B.V. heeft, enkel mits Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, het recht haar  ontwerpen door middel van beschrijvingen, foto’s, videofragmenten of andere afbeeldingen te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 6. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van (stock)foto’s of illustraties van Opdrachtgever of derden, blijft het beeldrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtgever of deze derde(n).
 7. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Sawa Marketplace Growth B.V., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro).

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Sawa Marketplace Growth B.V. verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Sawa Marketplace Growth B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Sawa Marketplace Growth B.V. voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sawa Marketplace Growth B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Sawa Marketplace Growth B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hello@wearesawa.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sawa Marketplace Growth B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Sawa Marketplace Growth B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Slotbepalingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Sawa Marketplace Growth B.V. te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Sawa Marketplace Growth B.V. is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
 2. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
 3. De administratie van Sawa Marketplace Growth B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sawa Marketplace Growth B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Sawa Marketplace Growth B.V. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden zijn leidend ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Sawa Marketplace Growth B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.WE ARE NOT just AN AGENCY,
WE ARE an extension of your team

So What’s Next?